top of page

 


 

בעשור וחצי האחרונים, אנו עדים לתופעה תרבותית מרתקת אשר חוצה מגזרים וחודרת לעומק הציבור בישראל- מוסיקה יהודית - ישראלית מקורית, אשר מבטאת ועוסקת בתכנים תרבותיים יהודיים מסורתיים ומודרניים.

בעמק חפר, כמו בכל מקום אחר בארץ, צומחים הרכבים מוזיקאליים נפלאים של בני נוער המחפשים דרך ליצור ובמה לבוא לידי ביטוי. היצירה מגוונת, אך היא שואבת את מקורותיה בעיקר מחומרים אוניברסאליים, לעיתים קרובות בשפה האנגלית – יצירה שהיא מרוחקת מהשפה ומהתרבות היהודית – ישראלית העשירה והמגוונת. מקורוק הינו פרויקט המזמין בני נוער לקיים דיאלוג של זהות עם התרבות היהודית- ישראלית, וליצור בהשראתה מוסיקה מקורית בליווי יוצרים מוסיקליים פעילים.

רב חייא בר אשי הוה רגילה כל עידן דהוה נפל לאפייה, הוה אמר: רחמן יצילנו מיצר רע.
יומא חד שמעתינהו דביתהו אמר: מכדי הא, כמה שתי דפריש ליה מינאי, מאי טעמא קאמר הכי יומא חדא הוה קא הגריס בגינתיה, קשט נפשה חלף ותנייה קמיה?.
אמרתי לה: מאן את?
אמר: אנא חרותא, דהדרי מיומא. תבע. אמר ליה: איית ניהליה להך רומנא דריש צוציתא. שוור אזל אתייה נהל. כי אתא לביתיה, הוה קא שגרא דביתהו תנורא, סליק וקא יתיב בגווייה. אמר ליה: מאי אי?
אמרתי לה: הכי והכי הוה מעשה. אמר ליה: אנא הואי. לא אשגח בה עד דיהבה ליה סימנים, אמר לה: אנא מיהא לאיסורא איכווני.

 

bottom of page